Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMI SIEDLECKIEJ


http://lgdsiedlce.pl/

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 15.12.2017 r. - 05.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 1/2018 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 • Nabór 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

 • Nabór 3/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej

 • Nabór 4/2018 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego"

 • Nabór 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

 • Nabór 6/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

 • Nabór 7/2018 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Ogłoszenia o naborach, załączniki, dokumenty aplikacyjne (link) 

2017-12-05


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 23.06.2017 r. - 06.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 7/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

 • Nabór 8/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej” - dotyczy tylko projektu pt. "Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS"

 • Nabór 9/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

 • Nabór  10/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

 • Nabór  11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze”

 • Nabór  12/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej

 • Nabór  13/2017 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

          Ogłoszenia o naborach, załączniki, dokumenty aplikacyjne (link)Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 14.04.2017 r. - 28.04.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

Nabór 5/2017 „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”

Dokumenty aplikacyjne.docx

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5 2017.pdf

Załącznik nr 1 - planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.pdf

Załącznik nr 2 - kryteria wyboru i oceny operacji.pdf

Załącznik nr 3 - uzasadnienie do kryteriów wyboru i oceny operacji.docx

 

Nabór 6/2017 „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej”

Dokumenty aplikacyjne.docx

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6 2017.pdf

Załącznik nr 1 - planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.pdf

Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru i oceny operacji.pdf

Załącznik nr 3 - uzasadnienie do kryteriów wyboru i oceny operacji.pdf

 

Pliki - http://lgdsiedlce.pl/index.php/down-2/nabory-wnioskow-2017

2017-04-03


 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Termin naborów wniosków: 28.03.2017 r. - 10.04.2017 r.

 

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 1/2017 „Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”

 • Nabór 2/2017 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

 • Nabór 3/2017 „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”

 • Nabór 4/2017 „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”

Pliki - http://lgdsiedlce.pl/index.php/down-2/nabory-wnioskow-2017

2017-03-20


 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs
Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”

           Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

            Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności lokalnych liderów zmian, tzw. „Ambasadorów”, którzy poprzez swoją codzienną aktywność w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego budują kapitał społeczny na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, inspirują innych do podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju społeczności lokalnych.

            W gminach objętych działaniem LGD ZS mieszkańcy podejmują wiele cennych inicjatyw, które zmieniają na lepsze nasze codzienne życie (np. porządkowanie otoczenia świetlic i szkół, organizacja placów zabaw dla dzieci, przeciwdziałanie zaśmiecaniu lasów, remonty obiektów publicznych, inicjatywy opieki nad osobami starszymi, opieka nad miejscami pamięci narodowej, itp.). Są to osoby, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych. Przedsiębiorcy wprowadzają na nasz obszar coraz więcej działań innowacyjnych, które często realizują we współpracy z innymi przedsiębiorcami, łączą się w grupy czy wspierają lokalne inicjatywy społeczne. Natomiast podmioty administracji publicznej coraz częściej realizują swoje zadania własne we współpracy z partnerami społecznymi, podejmują cenne przedsięwzięcia, do których nie przymuszają ich ustawy, włączają w procesu decyzyjne kolejne grupy społeczne (np. rady seniorów czy młodzieżowe rady).

            Przedstawione powyżej przykłady, to tylko nieliczne działania, które zwiększają każdego dnia poziom kapitału społecznego na naszym obszarze! Dzięki osobom, które się tego trudu podejmują poprawiają się warunki naszego życia! Nagradzajmy ich swoimi zgłoszeniami! Natomiast Kapituła Konkursowa nagrodzi laureatów pamiątkowymi statuetkami i nagrodami finansowymi. Pokażmy mieszkańcom Ziemi Siedleckiej oraz całemu światu naszych Ambasadorów!

Szczegółowe informacje nt. Konkursu uzyskać można na stronie www.lgdsiedlce.pl oraz w biurze LGD Ziemi Siedleckiej (tel. 25 633 01 39; e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl).

Regulamin konkursu.doc

2016-12-05


 

Informacje nt. działalności LGD Ziemi Siedleckiej, głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023 dla Obszaru objętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej oraz stanie realizacji LSR!

Informacja LGD

2016-11-18


 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków - 24.11.2016 r. - 08.12.2016 r. do godz. 1600

Więcej informacji:

Ogłoszenie nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 z dnia 09.11.2016 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków 1 2016 - rozwijanie dział. gosp

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 1 2016 - rozwijanie dział. gosp

 

Ogłoszenie nr 2/2016

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 z dnia 09.11.2016 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków 2 2016 - rozwijanie dział. gosp

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 2 2016 - rozwijanie dział. gosp

Dokumenty aplikacyjne – podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

2016-11-08


 

 


 
logo strony obywatel
RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15