Miasto i Gmina Mordy - powiat siedlecki

Podstawy prawne

25 lipca 2015

 Uchwała Nr XXV/138/2013 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanej. (nieobowiązująca)
 Wzór deklaracji.

 Uchwała Nr XLV/233/2014 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. (obowiązująca)
 Wzór deklaracji.

 Uchwała Nr XXV/139/2013 w sprawie: określenia metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 Uchwała Nr XXV/140/2013 w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Uchwała Nr XXVIII/154/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/136/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy.

 Uchwała Nr XXVIII/156/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/137/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie poboru i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy i zagospodarowanie tych odpadów.