Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2015
logo spis wyborcowUrząd Miasta i Gminy w Mordach informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP , zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Spis jest udostępniony do wglądu od 8 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Gminy w Mordach, pok. 9, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz 8ºº do godz 16ºº. (w piątki od godz. 10.00 do godz. 18.00)
Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.(8.10.2015)