Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Od dnia 1 lipca 2013 r. przedsiębiorstwem, które odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne jest firma PUK SERWIS sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z Miasta i Gminy Mordy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Błonie 3, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry

3. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok:

 • 2013 wyniósł 15,27 %;
 • 2014 wyniósł 22,96 %;
 • 2015 wyniósł 26,95 %;
 • 2016 wyniósł 20,42 %;
 • 2017 wyniósł 21,28 %;
 • 2018 wyniósł 23,59 %.

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok:

 • 2013 wyniósł b.d.
 • 2014 wyniósł b.d.
 • 2015 wyniósł 100 %;
 • 2016 wyniósł 100 %;
 • 2017 wyniósł 100 %;
 • 2018 wyniósł 100 %.

3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok:

 • 2013 wyniósł 22,21 %.;
 • 2014 wyniósł 27,25 %;
 • 2015 wyniósł 18,59 %;
 • 2016 wyniósł 10,85 %;
 • 2017 wyniósł 10,75 %;
 • 2018 wyniósł 18,50 %.

4. Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy Mordy, znajduje się w miejscowości Mordy, ul. Olchowa (teren oczyszczalni ścieków).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

1.      papieru,

2.      tworzyw sztucznych,

3.      metali,

4.      opakowań wielomateriałowych,

5.      szkła,

6.      bioodpadów,

7.      popiołu,

8.      mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

9.      zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

10.  zużytych opon,

11.  zużytych baterii i akumulatorów,

12.  odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

13.  przeterminowanych leków,

14.  odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

15.  odpadów niebezpiecznych,

16.  chemikaliów, w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Mordy. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczający odpady komunalne samodzielnie umieszczają je w specjalnie oznakowanych pojemnikach na poszczególne rodzaje odpadów i w wyznaczonych miejscach.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w czwartki i soboty od 9:00 do 13:00.

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy zgodnie z Uchwałą Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mordy, ul. Olchowa (teren oczyszczalni ścieków). Przedsiębiorstwem, które będzie odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest firma PUK SERWIS sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce.

6. Informacja o adresach punktów zbierania lub zakładów przetwarzania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie, sznurek oraz opony od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera - EkoTeam Sp. z o.o., Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno.

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15